Search again

Found: 159  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24 ด้วยกระบวนการคอมพิวเตอร์กราฟิก / ถาวร ฝั้นชมภู, ลิปิกร มาแก้ว.
Author
ถาวร ฝั้นชมภู.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.
Call Number
วจ ถ331ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
กระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ : รายงานวิจัย / มนตรี เลากิตติศักดิ์, สืบสกุล ชืนชม, รติรส บุญญะฤทธิ์.
Author
มนตรี เลากิตติศักดิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ ม151ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
กลวิธีการขยายรูปประติมากรรมขนาดใหญ่ด้วยการร่างภาพลายเส้นเพื่อกำหนดหาสัดส่วนโครงสร้างงานประติมากรรม : รายงานวิจัย/ ประเสริฐ วรรณรัตน์.
Author
ประเสริฐ วรรณรัตน์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ป418ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 : รายงานวิจัย/ ตยานิตย์ มิตร์แปง, นพว...
Author
ตยานิตย์ มิตร์แปง.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ต129ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image

image
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีสังเคราะห์ที่ปราศจากสารอะโรแมติกแอมีนที่เป็นอันตรายบนเส้นด้ายฝ้าย : รายงานวิจัย / ญาณิศา โกมลสิริโชค.
Author
ญาณิศา โกมลสิริโชค.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
Call Number
วจ ญ249ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การถ่ายทอดและเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชนเชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมสู่การท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ภัทรากร ออแก้ว.
Author
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ณ119ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การทำศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นและปลอดมลพิษ : รายงานวิจัย / ธงชัย ยุคันตพรพงษ์.
Author
ธงชัย ยุคันตพรพงษ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Call Number
วจ ธ117ก 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การประยุกต์ลวดลายและการปักผ้าด้วยมือโบราณล้านนาสร้างสรรค์ : รายงานวิจัย / รติรส บุญญะฤทธิ์.
Author
รติรส บุญญะฤทธิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555.
Call Number
วจ ร135ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาเครื่องจักสานจากผักตบชวา ประเภทของที่ระลึกในเชิงพาณิช จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า, ตยานิตย์ มิตร์แปง.
Author
จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ จ628ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image

image
การประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา : รายงานวิจัย / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์, สุรพ...
Author
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ท179ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การผลิตสีสะเตนใต้เคลือบจากเถ้าลอยลิกไนต์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา / รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์.
Author
รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา, 2552.
Call Number
วจ ร183ก 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน : รายงานวิจัย / ญาณิศา โกมลสิริโชค , ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย, พฤกษา คุ้มพงษ์.
Author
ญาณิศา โกมลสิริโชค.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2557.
Call Number
วจ ญ249ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การร้อยสร้อยลูกปัดเซรามิก : รายงานวิจัย / สุดธิดา นิ่มนวล.
Author
สุดธิดา นิ่มนวล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ส773ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles