Search again

Found: 128  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
2000 ประโยค 1200 คำศัพท์ 280 สถานการณ์ พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน / ประไพ ภูงามเชิง.
Author
ประไพ ภูงามเชิง.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.
Call Number
428.24951 ป335ส 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
3,000 คำศัพท์อังกฤษที่ใช้มากที่สุดในโลก / ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.
Author
ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.
Published
นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2559.
Call Number
428.1 ฝ211ส 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
4,000 ประโยคเจ๋ง เก่งอังกฤษทุกสถานการณ์ = Super english i wish to learn / Cai Yonglin ; อรุโณทัย เขตหาญ และเพ็ญศิริ รัตนศรี, แปล.
Author
ไค, ยงลิน.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
Call Number
428.249591 ค981 2559
Location
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด

image
5 ภาษา 5 ชั่วโมง / กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.
Author
กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.
Published
กรุงเทพฯ : วิช, 2559.
Call Number
428.24 ก281ห 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
60 ชั่วโมง พูดจีนได้.
Published
กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2559.
Call Number
495.18249591 ห111 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Basic writing for AEC and global communication / ไกรคุง อนัคฆกุล.
Author
ไกรคุง อนัคฆกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
Call Number
PE1408 ก975บ 2559,421 ก975บ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Brighter English : ตำราไวยากรณ์อังกฤษที่เขียนสั้น อ่านง่าย เข้าใจเร็ว / บุญทรง สุวัตถี.
Author
บุญทรง สุวัตถี.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊ค, 2559.
Call Number
425 บ461บ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 = Chartbook : fundamentals of english grammar / Betty Schrampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์, แปลและเรียบเรียง.
Author
อซาร์, เบ็ตตี้ สแครพเฟอร์.
Published
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2559.
Call Number
425 อ119ช 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Chineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ / Shaolan :เขียน ; ธีรา :แปล; Noma Bar :วาดภาพประกอบ.
Author
เสี่ยวหลัน.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559.
Call Number
495.1 ส949ช 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Complete TOEIC test / ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
Author
ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
Call Number
PE1128 ป622 2559,428.0076 ป622ค 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
CU-TEP Listening with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Author
สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2559.
Call Number
428.0079 ส779 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
English at work พูดอังกฤษเก่ง เพิ่มโอกาสรวย / HH Language Lab.
Author
แลป, เอชเอช แลงเกวจ.
Published
กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เอาเออ, 2559.
Call Number
428.3495911 ล949อ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
English is all around : ฝึกพูดอังกฤษจากเรื่องรอบตัว / อารดา กันทะหงษ์.
Author
อารดา กันทะหงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.
Call Number
PE1131 อ644 2559,428.24 อ644 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Error Identification / เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์.
Author
เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มปพ., มปป.
Call Number
428.24076 อ911อ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
Error เจ๋ง! สุดยอดเทคนิค แค่ "จับคู่" ก็ "รู้คำตอบ" / อุษา วัชรินทร์เสวี.
Author
อุษา วัชรินทร์เสวี.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
Call Number
425 อ864 2559
Location
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles