Title 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก = Good night stories for rebel girls / เอเลนา ฟาวิลลี, ฟรันเซสกา คาวัลโล ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ พลอยเแสง เอกญาติ, แปล.
Author ฟาวิลลี, เอเลนา
Published กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 212 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม
Subject
Added Author คาวัลโล, ฟรันเซสกา
  Favilli, Elena
  Cavallo, Francesca
  สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ผู้แปล
  ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์, ผู้แปล
  พลอยเแสง เอกญาติ, ผู้แปล
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed